TAM ÖĞRENME MODELİ

Çağımız toplumlarında bilim ve teknoloji hızla ilerlemektedir. Dolayısıyla bireylerin topluma etkin uyum sağlamaları için öğrenmeleri gereken davranış sayısı da artmaktadır. Bu durumda hızla değişen dünyada, eğitimin amaçlarına uygun davranışların yüksek verimle kazanılması gerekmektedir. Söz konusu davranışları, öğrencilere davranış bilimlerinin verilerine dayalı olarak belli yetkinlik düzeyinde verimlice kazandırmaya çalışan kurum ise okuldur. Oysa eğitim sisteminin çeşitli düzey ve türdeki okullarında, sınıf geçme esası, öğrencilerin istendik davranışları tam olarak kazanmasına dayalı olmadığı gibi öğrencilerin büyük çoğunluğu girdiği okulu, normal öğretim süresinden daha uzun sürede tamamlayabilmektedir. Yüzyıllardır seçicilik ve eleyicilik iş görüsüne sahip olan eğitimi bu özelliğinden kurtararak bilişsel güçlerin israfına engel olmak gerekmektedir. Bu nedenle, geçerli öğrenmelerin oluşturulduğu öğretme – öğrenme sürecinin etkili olarak kontrol edilmesi; önem taşımaktadır. Öğrencilerin kazanmaları gereken davranışlardaki yetersizlikler çoğalmadan her ünitenin sonunda belirlenmeli; eksikliklerin giderilmesi için ek öğrenme, zaman ve olanakları sağlanmalıdır.Bu da en iyi tam öğrenme modeli ile gerçekleştirilebilir.

Tam-Öğrenme-ModeliTam öğrenme modeli, hemen hemen tüm öğrencilerin, okulların öğrenme amacı güttüğü tüm yeni davranışları öğrenebileceği görüşü üzerine temellendirilmiştir. Bu model öğrenmenin oluşmasına etki eden zeka, genel yetenek, öğretmenlerin kişilik özellikleri, ailenin sosyo-ekonomik statüsü gibi değişmeye dirençli değişkenleri ele almasının yanında; öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal giriş özellikleri, öğretim hizmetinin niteliği gibi değiştirilebilir değişkenler üzerinde de durmuştur. Tam Öğrenme Modelinin temeli; her öğrenciye uygun koşul, yöntem ve zamanın sağlanması ile etkili öğretimin mümkün olduğunu savunur. Öğrencilerin dersler ve içerikleri hakkında gerekli bilgiler edinmelerini sağlayıp,motivasyonlarını arttırarak, derse aktif bir şekilde katılımlarını sağlar.Bu modele göre öğrenemeyen öğrenci yoktur ve sıfır hata anlayışını barındırır.

Tam Öğrenme Modelinin Temel İlkeleri Şöyledir:
1) Öğrencilere planlı öğretim ve olumlu öğrenme koşulları sağlanır.
2) Öğrenme için yeterli zaman ayrılır.
3) İpucu, pekiştirme, dönüt ve düzeltmeye yer verilir.
4) Öğrenci katılımı sağlanır.
5) Tam öğrenme ölçütü hedeflenir.
6) Bir ünite öğrenilmeden diğerine geçilmez.

Öğretim sürecinin sonunda belirlenen hedeflere öğrencilerin % 90-95’inin ulaşamaması durumunda tamamlayıcı ek öğrenme fırsatlarına yer verilir. Bunlar :
→ Evde ve okulda ek öğretim,
→ Bire bir öğretim,
→ Küçük gruplarla öğretim,
→ Bilgisayarlı öğretim,
→ Programlı öğretim,
→ Akademik oyunlarla öğretim

Tam öğrenme modelinde süreci ayrıntılı bir şekilde planlayan ve uygulayan öğretmendir. Bu nedenle ek öğrenme fırsatlarının hazırlanmasında ve sunulmasında öğretmen aktiftir.
Bu modelde ara sınavlar ile öğrenme ürünleri sürekli değerlendirildiği için öğrenmedeki güçlük ve eksiklikleri vakit geçirilmeden tamamlanır. Öğrenme eksikliği tamamlanmadan diğer bir üniteye geçilmez ve ders planlı bir şekilde işlenir.